Köpvillkor fortsättning...


9. LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, GARANTIER, REPARATIONER, ERSÄTTNINGAR OCH TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER

9.1 Alla produkter är av tillfredsställande kvalitet, anpassade för sitt ändamål. De motsvarar produktbeskrivningar såvida inte annat uttryckligen har angetts vid tidpunkten för inköp.

DCA kommer att fullgöra sina rättsliga förpliktelser att reparera och/eller ersätta produkter. Dessa skyldigheter är beroende av korrekt användning av produkter och omfattar inte produkter som har modifierats eller reparerats utan att skriftligt medgivande inhämtats av kund på förhand från DCA. Kund måste erbjuda teknisk personal hos DCA att få tillgång till sina datorer i syfte att diagnostisera problem och genomföra support och reparationer. Sådan åtkomst kan även inkludera remote desktop support (åtkomst från en annan dator på distans via Internet). Om sådan åtkomst nekas, har DCA inte längre någon skyldighet för någon garanti med hänseende på datorhårdvara.

9.2 DCA skyldigheter är inte tillämpliga för levererat förbrukningsmaterial eller om en defekt är orsakad av normalt slitage, mjukvara eller hårdvara ansluten till produkten där denna mjukvara eller hårdvara inte har levererats av DCA, en olyckshändelse eller yttre påverkan som inte betraktas som normala omständigheter i en säker hem- eller kontorsmiljö.

9.3 DCA erbjuder inte service för tredjepartsutvecklad mjukvara eller annan produkt men förmedlar, i den utsträckning det är tillåtet att göra så, förmån av garanti utställd av tillverkare eller leverantör av tredjeparts produkter till sina kunder.

9.4 Service kan erbjudas via telefon (samtalstaxa på kunds bekostnad) eller via Internet och e-post där det är lämpligt. Telefonsamtal kan komma att spelas in i utbildningssyfte. Kund skall förse DCA med information och samarbeta på ett tillmötesgående sätt för att möjligöra för DCA att erbjuda bra service. Kund ansvara för sina egna kostnader för all kommunikation med DCA.

9.5 DCA utför reparationer enligt lag och andra tillämpliga bestämmelser genom att använda sig av nya eller av motsvarigheten till nya komponenter i enlighet med industristandarder och gällande praxis. Produkter repareras med komponenter som garanteras att fungera i minst 90 dagar efter den dag då de har installerats.

9.6 DCA har äganderätt till produkt eller komponent som har tagits bort i samband med reparation. DCA kan begära att kund returnerar demonterade komponenter till DCA för återanvändning, analys eller av miljöskäl.

9.7 Om kund inte returnerar demonterade komponenter kan DCA komma att debitera en avgift. Kund kommer i dessa fall att informeras innan debitering sker. Sådan avgift skall motsvara den kostnad DCA ådrar sig för att återvinna komponenten och/eller kostanden för att skaffa fram andra komponenter för återvinning och/eller för utebliven annan förpliktelse att infria miljökrav som ett resultat av att kund inte returnerat produkt eller komponent.

9.8 Avgift refererad till i 9.7 ovan tillämpas inte för kund som returnerat defekta komponenter vilka har ersatts i enlighet med lagstadgade rättigheter.

9.9 Innan personal hos DCA påbörjar något arbete, måste kund förvissa sig om att själv utföra tillfredsställande säkerhetskopiering på allt sitt data. Det är kunds hela ansvar att försäkra sig om att det finns säkerhetskopior för återställning om någonting raderas, förstörs eller försvinner från deras datorsystem som ett direkt eller indirekt resultat av att DCA utför tjänster eller reparationer. DCA utför endast arbete enligt dessa villkor på dessa premisser. Om data på kunds datorsystem är påverkat som ett direkt eller indirekt resultat av att DCA genomfört tjänster eller reparationer kommer DCA att försöka återställa denna information till deras datorsystem. DCA accepterar inget annat ansvar eller skyldigheter för något som skadats, blivit förstört eller som förlorats från kunds datorsystem som inte har säkerhetskopierats på ett tillfredsställande vis.

Fysiska personer:

9.10 Hårdvaruprodukter som sålts är anpassade för användning i en ickekommersiell miljö inom landets gränser på ett sätt som motsvarar specifikation, funktionalitet och servicestandarder beskrivna i produktbeskrivning. Lämplighet för användning i andra sammanhang måste tydligt och klart skriftligen överenskommas med DCA innan inköp.

9.11 DCA reparerar, eller i förekommande fall då reparation inte genomförs, ersätter defekt produkt inom rimlig tid. Detta kan endast ändras i den utsträckning som överenskommits med kund.

Juridiska personer:

9.12 Juridiska personer måste försäkra sig själva om lämpligheten av produkt för sina behov. DCA garanterar inte lämplighet för något särskilt ändamål. Användbarhet på något särskilt sätt eller i en särskild miljö skall överenskommas med DCA innan inköp.

9.13 Juridiska personer har inte automatiskt rätt till reparation eller utbyte annat än om det överenskommits med DCA. DCA har inget ansvar eller skyldighet för defekter i produkter eller underlåtenhet att avhjälpa fel förutom då det är uttryckligen föreskrivet i dessa köpvillkor.

9.14 Förutom det som anges i dessa köpvillkor lämnas ingen ytterligare, uttrycklig eller underförstådd, garanti beträffande skick, kvalitet, prestanda eller livslängd på produkt.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 Inget i dessa köpvillkor exkluderar eller begränsar DCA ansvar:

(a) för varje fråga där det skulle vara olagligt för DCA att utesluta eller försöka att utesluta sitt ansvar; eller

(d) för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande.

10.2 Om ansvar har fastställts är DCA totala ansvar för kränkning (inklusive vårdslöshet eller åsidosättande av lagstadgade skyldigheter), förfalskning, ersättning eller annat, som uppstår i samband med utförandet eller planerade genomförandet av avtalet begränsat till det avtalade priset som kund har betalt för produkt och/eller tjänst; och DCA är inte ansvariga för kunds ekonomiska förlust, utebliven vinst, förlust av affärsmöjlighet, goodwill-förlust eller annat, i varje enskilt fall, direkt, indirekt eller följdskador eller krav för indirekt ersättning (oavsett orsak) som uppstått.

11. ALLMÄNT

11.1 Varje rättighet eller kompensation från DCA enligt dessa villkor skall inte påverka någon annan rättighet eller kompensation från DCA oavsett om de är under dessa villkor eller inte.

11.2 Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns, av domstol eller behörig myndighet, att vara helt eller delvis olaglig, ogiltig eller inte anses kunna verkställas skall denna avskiljbara del anses icke giltig. Detta påverkar inte resterande del av dessa köpvillkor vars bestämmelser fortsätter gälla med full verkan.

11.3 Underlåtenhet eller dröjsmål från DCA att verkställa eller delvis genomdriva någon bestämmelse i dessa villkor skall inte tolkas som ett upphävande av någon av kunds rättigheter enligt villkoren.

11.4 Eventuella avstående av DCA gentemot kund för brott mot, eller försummelse av någon bestämmelse av köpvillkoren skall inte anses som ett avstående av någon efterföljande överträdelse eller försummelse och skall inte under några omständigheter påverka de övriga villkoren i avtalet.

11.5 Parterna enligt dessa köpvillkor har inte för avsikt att något villkor i villkoren skall gälla för tredje man. Tredjeman är inte en del av dessa köpvillkor.

11.6 Bildande, existens, konstruktion, prestanda, giltighet och alla aspekter av dessa villkor skall regleras av engelsk lag och parterna underordnar sig engelsk domstol. 

12. SKYDD AV DATAUPPGIFTER

12.1 Personuppgifter som DCA erhållit från kund skall hanteras och behandlas i enlighet med alla tillämpliga lagar och i överensstämmelse med DCA personuppgiftspolicy. DCA kan dela sådan personuppgiftsinformation med andra som utför tjänster på uppdrag av DCA. DCA kan också komma att överföra personuppgifter till koncernbolag och andra som arbetar på DCA uppdrag. Dessa organisationer kan vara verksamma även utanför EU och DCA kommer att informera om skyldigheten att skydda personuppgifter. För att läsa DCA personinformationspolicy, vänligen besök www.YourDolphin.com. Kund godkänner att behandling av kunds personuppgifter används i enlighet med vad som nämnts ovan samt enligt DCA personinformationspolicy.

13. DISKRETION

13.1 Respektive part skall behandla all konfidentiell information de får från den andra parten på ett minst lika betryggande sätt som de skulle behandla sina egna konfidentiella uppgifter i allmänhet.

13.2 Uppgifter som erhållits från en kund kan användas för att informera kunden om förbättringar av produkter och tjänster och för marknadsföring av DCA. Om kund inte önskar få nyheter och erbjudanden från DCA så meddela DCA detta.

14. KLAGOMÅL

Om det mot förmodan skulle uppstå en situation där du har klagomål på någon del av det sätt vi arbetar kontakta oss vänligen snarast möjligt på telefon 0515-821 75. Vi hoppas att kunna hantera och lösa ditt problem omgående. Skulle det visa sig vara klagomål av mer komplicerad natur och en beskrivning av klagomål inkommer skriftligt till oss bekräftar vi mottagande av sådant klagomål inom fem arbetsdagar. Vi lämnar också en indikation på hur lång tid vi bedömer att det kommat ta att återkomma till dig och håller dig informerad under hela processen.

15. KONTAKTA OSS

Du är välkommen att kontakta oss, nedan hittar du våra kontaktuppgifter. Våra kontorstider är vardagar mellan kl. 8-17. Vi tar emot besökare efter separat överenskommelse.

Dolphin Computer Access AB, S:t Olofsgatan 42, Box 132, 521 02  FALKÖPING.


E-post: office@dolphinse.com
Web: www.YourDolphin.com/se

Tel: +46 515-821 75
Fax: +46 515-808 47